top of page

Seit 30 Joeren existeiert d´Entente Hepperdang an matt dem Verain zesammen o d´Beierfest. Matt den Joeren guff d´Beierfest emmer mi gruuss an ass seit Joren an der Regioun fest verankert. Mee su engt Fest wir net miglich ouni Sponsoren. Dofir soen mer Merci! Merci all eisen Sponsoren, den gruussen an na mi gruussen, ouni déi su eng Manifestatioun net mi ze dron wir. Hei fannt der een Iwwerbleck iwwert Sponsoren vam Joer 2019.

1.JPG
2.JPG
3.JPG
4.JPG
d.JPG
5.JPG
6.JPG
bottom of page