Kirmes an Beierfest 2020

Weens den neien Regeln, dei d´Regierung den 15.04.2020 weens dem SARS-CoV-2-Virus festgeleit hutt, musse mer leider d´Kirmes om Pingstweekend an d´Beierfest, den dretten Weekend am Juli, aafsoen!

Mer hoffen doweens, Eech allegar können 2021 rem ze begreissen wann et heescht: Beierfest 2021, den 16-18. Juli!
Waat matt aner geplangten Aktiviteiten an Events noom 31.07.2020 passeiert, wärten mer Eech om Loofenden haalen.

Bis dohinner wenscht Eech d´Entente Hepperdang an all hir Veräiner eng goud Gesondheet!

Den Comité

Den Donnischdig, 18.07.2019, woren mer beim Eldoradio fir bessen iwwert Beierfest ze schwetzen. Fotoen an Opnahmen fannt der ennert eldoradio.lu

Ennert: http://www.eldo.lu/events/fotoen/alleguer/9203/ fannt der außerdem Fotoen van Fregdes owes.

© 2023 by Name of Site. Proudly created with Wix.com

  • Facebook Social Icon